DIY

Replacement motor for Parrot Disco FPV Flying Wing

Motor candidate to replace the original PF070253 motor on the Parrot Disco Flying Wing.

Electric Kombi bike

Yuba long-tail bike KOMBI equipped with Tongsheng TSDZ2 motor. Update TSDZ2 with an open-source e-bike firmware. Modified Kombi foot-pods to trail another bike.